Eksegeettinen päivä 2022

Akkadin kielinen savitabletti. Kuva: The British Museum (CC BY-NC-SA 4.0)

Eksegeettisessä päivässä kuultiin helmikuussa 2022‭ ‬jälleen sarja mielenkiintoisia‭, ‬uusinta tutkimusta edustavia esitelmiä‭. ‬Tänä‭ ‬vuonna aiheena oli siirtolaisuus ja vähemmistöt‭.‬

Päivän aloitti‭ ‬Tero Alstola‭ ‬aiheella Juudan pakkosiirtolaiset Babyloniassa‭. ‬Tällä kertaa Alstolan kysymyksenä on mitä vanhojen asiakirjojen perusteella voidaan päätellä pakkosiirtolaisten elämästä sillä Vanhan testamentin kuvaus päättyy siirtolaisuuteen‭, ‬ei sen kuvaamiseen‭. ‬Babyloniassa nämä asiakirjat on tehty akkadin kielellä 600-400‭ ‬eKr‭. ‬kunnes 300‭ ‬luvulla eKr pergamentille kirjoitettu aramea syrjäytti akkadin ja savitaulut‭. ‬Kyseessä on kokoelma arkisia asiakirjoja esimerkiksi velkakirjoja‭. ‬Materiaalista saadaan selville taloudellinen ja sosiaalinen asema ja kaupankäynti joka kertoo ympäröivästä yhteiskunnasta‭. ‬Se mistä asiakirjat eivät kerro ovat naiset‭, ‬lapset sekä ihmisten kokemukset ja tunteet sekä kulttuurit mukaan lukien uskonto‭. ‬Näiden sijaan asiakirjat kertovat että siirtolaisia on elänyt pääosin maaseudulla Nippurissa ja Jahudussa sekä kauppiaita Sipparissa‭. ‬Valtio on halunnut hyödyntää pakkosiirtolaisia palvelusmaataloudessa ja kauppiaina ja samalla kontrolloida heitä‭. ‬Siirtolaiset ovat muodostaneet erityisesti maaseudulla‭ ‬tiiviitä yhteisöjä‭.‬

Seuraavana on vuorossa‭ ‬Marja-Leena Hänninen‭ ‬aiheenaan maahanmuuttajat ja uudet kansalaiset antiikin Ostian uskonnollisessa elämässä‭. ‬Ostian alue Italiassa on ollut suurimmillaan 100‭ ‬luvulla jKr jolloin asukkaita on ollut jopa viisikymmentätuhatta‭. ‬Ostian vaurautta on selittänyt pääosin sen satama alue.Keisarit Claudius että Trajanus rakensivat suuret satama-altaat jolloin Ostiasta tuli Italian tärkein satamakaupunki‭. ‬Ostiasta on löydetty 10‭ ‬eri temppeliä joissa edustettuina ovat perinteiset paikalliset roomalaiset ja kreikkalaiset jumaluudet samoin‭ ‬egyptiläiset jumalat sekä Lähi‭- ‬idän jumalat sekä juutalaisuus‭. ‬Uskonnollista elämää on harjoitettu sekä yksityisesti että julkisesti‭. ‬Yksittäisille henkilöille eri jumaluudet ovat mitä ilmeisimmin tarjonneet vastauksia henkilökohtaisiin kysymyksiin elämässä‭. ‬Näin eri kultit kuten Magna Mater ja Arktiksen palvonta ovat vetäneet puoleensa muitakin kuin eliittiin kuuluvia ostialaisia‭ ‬valtauskontojen papiston ollessa eliittiä‭. ‬Kulttien palvojien sosiaaliselle profiilille on ollut ominaista että sitoutuminen kulttiin on ollut pitkäaikaista‭. ‬Vapautettuja orjia on toiminut pappeina ja papittarina‭. ‬Se,mikä on yhdistänyt toisiinsa Ostian yhteiskunnallisesti ja uskonnollisesti kirjavaa väestöä on ollut keisarikultti joka tarkoitti kuolleiden keisareiden ja keisarinnojen kulttia‭. ‬Ei ole muutenkaan viitteitä siitä että näiden ryhmien välillä olisi vallinnut suurempaa eripuraa‭.‬

Kolmantena jatkaa‭ ‬Moona Kinnunen‭ ‬jonka aihe on vähemmistönäkökulman tuominen tutkimukseen‭. ‬Tässä vaaditaan paitsi aineiston niin myös oman itsen huolellista reflektointia‭. ‬Keskeinen kysymys on kenen ääni kuuluu sekä historiassa että nykypäivässä‭, ‬mikä synnyttää erilaisia valtahierarkioita sekä mihin tutkija itse sijoittuu esimerkiksi sukupuoleltaan‭, ‬seksuaaliselta suuntautumiseltaan,terveydentilaltaan‭, ‬kansalaisuudeltaan‭, ‬katsomuksiltaan tai vaikkapa poliittiselta agendaltaan‭. ‬Feministinen tutkimus painottaa juuri tätä itsereflektiota tutkimuksen teossa‭. ‬Tutkijan tulee myös esittää kysymykset ketkä aihetta ovat tutkineet‭, ‬mistä he ovat olleet kotoisin‭, ‬mitä‭  ‬sukupuolia edustaneet‭, ‬ketä muita tutkijoita siteeranneet‭, ‬ovatko he kuuluneet vähemmistöihin ja niin edelleen‭. ‬Eksegeettisen‭  ‬tutkimuksen osalta on esimerkiksi syytä huomioida että se on ollut pitkään miesten käsissä‭, ‬tutkijoiden sukupuolijakaumassa naisia on‭ ‬kaksikymmentäneljä prosenttia kun taas miehiä on 59‭ ‬prosenttia‭. ‬Jos tavoitteena on tehdä mahdollisimman edustava tutkimus‭, ‬olisi‭ ‬kysyttävä löytyisikö esimerkiksi vaihtoehtoisia kommentaareja‭. ‬Koska uusi tutkimus nivoutuu aina vanhan päälle olisi uuden tutkijasukupolven kyettävä laajentamaan sitä edustavammaksi‭. ‬Siksi ensimmäinen lähtökohta on laajentaa kysymyksenasettelua koskemaan‭ ‬myös vanhan tutkimuksen hyväksymiä asioita joista ei ole mahdollisesti ennen keskusteltu‭.‬

Itse Kinnunen esimerkiksi kysyy tutkimuksessaan Jeesuksen polymorfisesta ruumiista miksi on tärkeää että Jeesus on kuvattu valkoisena miehenä tai miksi sukupuoli on kuvaamisessa niin olennainen asia‭.‬

Vaikka queer-tutkimuksen teoria syntyi poliittisen HLBT‭- ‬aktivismin seurauksena Yhdysvalloissa ja on vielä melko nuori ala‭, ‬peräisin 1990-luvulta‭, ‬kyse ei ole poliittisten näkökantojen viskelystä toisten kasvoille tai ihmisten tuomitsemisesta‭. ‬Vähemmistöjen kohtaama sorto‭, ‬jota nykyisin tunnustetaan‭, ‬toimii kuitenkin motiivina tuoda myös tutkimusta vastuullisempaan suuntaan‭. ‬Sanana‭ ‬vähemmistö tarkoittaa yksinkertaisimmillaan että jotain on jossakin vähemmän joka johtaa siihen että enemmistöllä on valta määrittää yleisesti hyväksyttyä maailmankatsomusta‭. ‬Voidaan esimerkiksi kysyä miksei politiikassa näy enemmän tai miksi heidän oletetaan puhuvan ainoastaan omasta vähemmistöstään‭ ,‬ei osallistuvan yleiseen päätöksentekoon‭. ‬Toiseuttaminen sen sijaan tarkoittaa että liitämme johonkin ihmiseen tai ihmisryhmään ominaisuuksia tai mielipiteitä ilman että olemme keskustelleet heidän kanssaan ja huomioineet heidät‭. ‬Näin ajateltuna jokaisella on käsissään avaimet toiseuttaa muita huomioimatta että ihminen on aina enemmän‭ ‬kuin edustamiensa ryhmien summa‭. ‬Näin myös tutkijan tulee harjoittaa itsereflektiota tutkimuksessaan ja kysyä ovatko aiemmat‭, ‬totunnnaiset tavat haitallisia tutkimuksen edustavuudelle ja vastuullisuudelle‭.‬

Iranilaisen moskeijan kupu. Kuva: Valtteri Harakka.

Neljäntenä on vuorossa‭ ‬Teemu Pauha‭ ‬tutkimuksellaan Koraanin merkityksestä shiialaisnuorten elämässä‭. ‬Pauha on toteuttanut tutkimustaan haastattelumuotoisena ja käyttänyt analyysissaan Hubert Hermansin minä-positioiden tarjoamaa ajatusta ihmisen erilaisten minä-positioiden tuottamasta informaatiosta jotka voivat olla keskenään poikkeavia‭. ‬Esimerkiksi hartaasti uskontoon suhtautuva minä-positio voi nähdä uskon ja pyhän kirjoituksen mielenrauhan tuojana‭, ‬joka auttaa kohtaamaan vastoinkäymisiä‭, ‬kun taas uskontoon epäilevästi suhtautuva minä-positio voi vieroksua vaikkapa uskonnon poliittisia ilmentymiä‭. ‬Tällainen ristiriita positioiden välillä on täysin asiaankuuluva ja‭ ‬tutkijan tuleekin ymmärtää ettei tutkittavan itsestään esittämä narratiivi ole koskaan täysin yhtenäinen‭. ‬Perinteisesti psykologinen analyysi on käsitellyt uskonnollista auktoriteettia johtajuuskysymyksen kautta jolloin Pauhan esittämä näkökulma on uusi ja mielenkiintoinen‭. ‬Eksegeettisessä mielessä Koraanin klassinen kommentaari‭, ‬Tafsir‭, ‬keskittyy kieliopin ja sanaston analyysiin‭,‬‭ ‬ilmoituksen olosuhteisiin sekä aiempien tulkintojen erittelyyn‭. ‬Yleisestikin kommentaari voi olla tietyltä katsantokannalta kirjoitettu‭, ‬esimerkiksi feministinen kommentaari tai temaattinen jolloin samaan aiheeseen liittyvät kohdat on laitettu yhteen‭. ‬

Minä-positioiden kautta lähestyminen ei poista myöskään opillista tai institutionaalista näkökulmaa tutkimuksesta vaan se tarjoaa tavan arvioida esimerkiksi pyhän tekstin vaikuttavuutta eli vaikkapa sen merkitystä ihmisten elämässä haastattelututkimuksen avulla‭.‬

Saamelaisia Norjan Lyngenissä. Kuva: T. Høegh 1928, ei tekijänoikeutta.

Eksegeettisen päivän esitelmät päättää‭ ‬Helga West‭ ‬joka tutkii Pohjoismaiden luterilaisen kirkon sovintoprosesseja saamelaisten kanssa‭. ‬Tutkimustaan West on toteuttanut aineistotutkimuksena‭, ‬ei haastatteluina‭. ‬Historian näkökulmasta saamelaisia on liitetty kristinuskon piiriin 1500-luvulta lähtien‭, ‬nykyisellä Venäjällä eläneet saamelaiset sekä kolttasaamelaiset ovat kuuluneet perinteisesti ortodoksiseen kirkkoon ja‭  ‬muut erilaisiin‭, ‬luterilaisiin valtionkirkkoihin‭. ‬Saamelaisten pakkokristillistäminen on vaikuttanut tuhoavasti heidän suhteisiinsa esivanhempiinsa‭, ‬heidän omaan kulttuuriinsa ja kieleensä sekä aineellisena vahinkona seitojen ja noitarumpujen tuhoamisena‭. ‬Norjan evankelis-luterilainen kirkko on aloittanut sovintoprosessit vuonna 1980‭,‬Ruotsi liittyi mukaan vuonna 1990‭ ‬ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuonna 2010‭. ‬Näissä on pahoiteltu aiheutettua hengellistä tuhoa‭, ‬syrjintää ja eugenistisia tutkimuksia‭, ‬joissa käytetyt luut on palautettu takaisin alkuperäisille sijoilleen‭.‬

Kristillisessä ajattelussa sovinto‭ (‬lat‭. ‬reconciliato‭) ‬on keskeinen ajatus niin kristillisessä ihmiskäsityksessä kuin kristinuskon opissakin‭. ‬Kuitenkin kysymys sovinnosta ja historian hyvittämisestä on ollut kirkolle vaikea‭, ‬sillä se haastaa kristillistä käsitystä kirkon olemuksesta samalla kun se velvoittaa kirkkoa sovintoon‭. ‬Seremoniallisten sovintomenojen sijaan olisikin syytä pohtia saamelaisia syrjiviä rakenteita‭. ‬Tämä voisi käytännössä tarkoittaa saamelaisten hankkeiden tukemista sekä eksegeettisessä‭ ‬mielessä jälkikolonialistista raamatuntulkintaa‭. ‬Tällainen‭, ‬jälkikolonialistinen tulkinta‭, ‬joka korostaa kirjoitushetkellä vallinneita valtasuhteita‭, ‬on tänä päivänä paikallaan esimerkiksi raamatunkohdassa Matt:28:19‭. ‬Kohdalla on monia merkityksiä jotka liittyvät kristityn henkilökohtaiseen uskoon‭, ‬kasteeseen‭, ‬uskonsanoman levittämiseen mutta myös ensimmäisen vuosisadan alun kristittyjen tilanteeseen jolloin he olivat sorrettu vähemmistö‭. ‬Kun asiaa lähestyy tästä näkökulmasta‭, ‬voi esittää jatkokysymyksen siitä millaisia työvälineitä eksegeettinen tutkimus‭ ,‬tai ylipäätään teologian‭ -‬ja uskonnontutkimus voisi tarjota poliittisille sovintoprosesseille‭.‬

Artikkelit